อ่านข่าวสารทั่วโลก
อีซี่โฮสโดเมน:ไทย อีซี่โฮสโดเมน:อังกฤษ อีซี่โฮสโดเมน:จีน

อีเมล์ หรือ สนทนากับเราได้ทันที่ : 076-367 766

บล็อก

คำถาม

Friendfeed อีซี่ บร๊านเชส
Follow Easy_Branches on Twitter

ข่าวสารทั่วโลก

Easy Branches

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม

การจดทะเบียนโดเมนเนม


สำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมนเนม ใหม่นั้น จะต้องมีเอกสารประกอบในการขอยื่นจดทะเบียนโดเมนเนม แตกต่างกันไป ตามแต่ละชนิดของนามสกุล ซึ่งแต่ละนามสกุลนั้น ก็มีความหมายแตกต่างกันออกไป ดังนี้

โดเมนเนมสากล


สำหรับการจดทะเบียน โดเมนเนมนามสกุลสากล .com, .net, .org, .asia, .info, .biz, .name, .mobi, .eu, .us, .cn, .cc และ .tv
คุณไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารใดๆ ประกอบการจดทะเบียน
โดยชื่อนามสกุลแต่ละชื่อนั้นมีความหมาย ดังตารางด้านล่างนี้

แต่โปรดสังเกต การนำไปใช้งานจริง ไม่จำเป็นต้องตรงกับความหมายของนามสกุลนั้นก็ได้ อย่างเช่น องค์กร หรือหน่วยงานบางหน่วยงาน อาจจะใช้นามสกุล .com ก็ได้ เพราะต้องการให้คนจำชื่อได้ง่าย มากกว่าการใช้ .org
Web Hosting โดเมนเนมสากล Web Hosting
นามสกุล
ความหมาย
หมายเหตุ
.com
(Commercial) ธุรกิจหรือบริษัทที่แสวงหากำไร
 
.net
(Network) เครือข่าย ธุรกิจที่เกี่ยวกับเครือข่าย
 
.org
(Organization) องค์กร หรือกลุ่มบุคคล
 
.info
(Information) ข้อมูล หรือการให้ข้อมูล
 
.biz
(Business) ธุรกิจหรือบริษัทที่แสวงหากำไร
ถูกนำไปใช้เหมือนกับ .com
.name
(Name) เกี่ยวกับชื่อ
 
.mobi
(Mobile) เกี่ยวกับมือถือ
ถูกนำไปใช้กับ Wap Site
หรือหน้าเว็บสำหรับมือถือโดยเฉพาะ
.eu
(Europe) เกี่ยวกับกลุ่มประเทศยุโรป
 
.us
(USA) เกี่ยวกับประเทศอเมริกา
 
.cn
(China) เกี่ยวกับประเทศจีน
 
.cc
(Cocos Island) เกาะแห่งหนึ่งในเขตของออสเตรเลีย
ถูกนำไปใช้เหมือนกับ .com
.tv
(Tuvalu) ประเทศตูวาลู
นิยมไปใช้ชื่อย่อเป็น Television
ซึ่งใช้จดทะเบียนกับรายการที่เกี่ยวข้องกับทีวี
.asia New !
ธุรกิจ องค์กร หน่วยงาน กลุ่มคน ในเอเชีย
(ต้องมีที่อยู่ในเอเชีย)
 

โดเมนเนมในไทย .th


โดเมนเนมของไทย ที่มีนามสกุล .th นั้น จำกัดเอาไว้ให้เฉพาะคนไทยหรือ ธุรกิจ หน่วยงาน องค์กร ที่จดทะเบียนในไทยเท่านั้น การขอจดทะเบียนโดเมนเนมเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องใช้เอกสารประกอบ เพื่อยืนยัน โดยชื่อแต่ละนามสกุล ต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .ac.th
เอกสาร: หนังสือจัดตั้งโรงเรียน

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น รบกวนทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน

ตัวอย่างเอกสาร PDF ตัวอย่างเอกสาร PDF ตัวอย่างใบอนุญาตจัดตั้ง โรงเรียน PDF ตัวอย่างใบอนุญาตจัดตั้ง โรงเรียน PDF

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .co.th
เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

แบบที่หนึ่ง คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร
* ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมาจากชื่อองค์กรได้
* หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้ เพียง 1 ชื่อเท่านั้น

1. องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย
เอกสาร:
* หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)

2. องค์กรต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
เอกสาร:
* หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
* หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จด ทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
* หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
- รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
- รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH

แบบที่สอง คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ
* ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัว อักษร
* เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการจำ เป็นต้องถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย
เอกสาร: หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ

ตัวอย่างเอกสาร PDF ตัวอย่างเอกสาร PDF
ตัวอย่างใบภพ01 PDF (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่) ตัวอย่างใบภพ01 PDF (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่)
ตัวอย่างใบภพ09 PDF (ใช้สำหรับแสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทเท่านั้น) ตัวอย่างใบภพ09 PDF (ใช้สำหรับแสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทเท่านั้น)
 ตัวอย่างใบภพ20 PDF ตัวอย่างใบภพ20 PDF
ตัวอย่างหนังสือบริคณห์สนธิ PDF (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่) ตัวอย่างหนังสือบริคณห์สนธิ PDF (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่)

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .go.th
เอกสาร: หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ

ตัวอย่างเอกสาร PDF (เอกสารออกโดย CIO) ตัวอย่างเอกสาร PDF (เอกสารออกโดย CIO) ตัวอย่างเอกสาร PDF(เอกสารจากหน่วยงานถึง CIO) ตัวอย่างเอกสาร PDF (เอกสารจากหน่วยงานถึง CIO)

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .in.th
เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

แบบที่หนึ่ง จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร
เอกสาร: หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม), ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรององค์กร/club/group พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ

แบบที่สอง จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล
เอกสาร: สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ

ตัวอย่างเอกสาร PDF (สำหรับบุคคลทั่วไป) ตัวอย่างเอกสาร PDF (สำหรับบุคคลทั่วไป)

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .mi.th
เอกสาร: หนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าอนุญาตให้หน่วยงาน/องค์กรของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .mi.th ได้ สำหรับแบบฟอร์มและวิธีการขอหนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด

ตัวอย่างเอกสาร PDF ตัวอย่างเอกสาร PDF

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .net.th
เอกสาร: ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราช บัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

ตัวอย่างเอกสาร PDF ตัวอย่างเอกสาร PDF

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .or.th
เอกสาร: หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น รบกวนแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

ตัวอย่างเอกสาร PDF ตัวอย่างเอกสาร PDF


ตลาดลงทุน ซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์


ความสำเร็จของคุณคือชัยชนะของเรา และชัยชนะนี้ก็คือความสำเร็จของเราด้วยเช่นกัน
อีซี่ บร๊านเชส
ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านมีให้เราเสมอมา
ทุกสิ่งง่ายด้วย อีซี่ บร๊านเชส
ทีมงาน อีซี่ บร๊านเชส

คุยกับเจ้าหน้าที่ของเรา
ผ่านระบบ Live Chat ได้ทันทีที่นี่โดเมนเนม

โดเมนเนม - บล็อก

คุณสมบัติของเว็บโฮสติ้ง

บริการของเรา

โฆษณาแบนเนอร์
อีซี่ บร๊านเชส

โฆษณาโดยกูเกิล


Easy Branches
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016 อีซี่ บร๊านเชส ถูกต้องตามกฏหมาย
โฮสติ้ง & โปรโมทเว็บไซต์ , ออกแบบ โดย: อีซี่ บร๊านเชส, blackjack21poker Jan Jansen
เว็บโฮสติ้ง อีซี่ บร๊านเชส