อ่านข่าวสารทั่วโลก
อีซี่โฮสโดเมน:ไทย อีซี่โฮสโดเมน:อังกฤษ อีซี่โฮสโดเมน:จีน

อีเมล์ หรือ สนทนากับเราได้ทันที่ : 076-367 766

บล็อก

คำถาม

Friendfeed อีซี่ บร๊านเชส
Follow Easy_Branches on Twitter

ข่าวสารทั่วโลก

Dedicated Servers

หลักการทำงานของระบบอีเมล์

ระบบการทำงานของอีเมล์

เมนูการใช้งานที่สำคัญ การทำงานของระบบอีเมล์ : องค์ประกอบของโปรโตคอลและวิธีการรับส่ง อีเมล์

การทำงานทั่ว ๆ ไปของ E-mail โดยสรุปมีเพียง 2 ประเภท คือ การส่ง E-mail และการรับ E-mail โดยโปรโตคอล SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) จะใช้ขณะที่ User Agent ส่ง E-mail มาที่ MTA(Mail Tranfer Agent) (เฉพาะแบบ offline ) และใช้ในขณะรับและส่ง E-mail ระหว่าง MTA ด้วยกัน สำหรับการใช้ Mail แบบ Offline คือเครื่องที่ผู้ใช้ใช้อ่าน Mail ไม่ได้ติดต่อกับเครื่องที่มี Mailbox ตลอดเวลา อาจเลือกดาวน์โหลด mail มาเก็บไว้ที่เครื่องของตัวเองนั้น จะมีโปรโตคอลสำหรับรับ E-mail ที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้งานกันแพร่หลาย มีอยู่ 2 แบบ คือ โปรโตคอล POP (Post Office Protocol) และ IMAP ( Internet Message Access Protocol) ซึ่งจะทำหน้าที่ download หรือ upload จากเครื่องของผู้ใช้ไปยังเครื่องที่มี MTA อยู่

รูปแบบของข้อมูลที่ใช้ในโปรโตคอลต่าง ๆ ของ E-mail นี่ถูกกำหนดไว้ใน RFC 822 (Request For Commments Number 822) ซึ่งแบ่งส่วนประกอบภายใน E-mail เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นจ่าหน้า E-mail และข้อมูลของ E-mail ในส่วนของจ่าหน้า E-mail นี้มีไว้เป็นข้อมูล เพื่อให้ส่งไปถึงผู้รับ รูปแบบของข้อมูลจะเป็นข้อความหรือ Text นำหน้าด้วยคำสำคัญ ( Keyword ) เช่น From หมายถึง ชื่อผู้ส่ง ส่วน To หมายถึง ชื่อผู้รับ เป็นต้น ซึ่งจะคล้ายกับ การที่ต้องกำหนดเมื่อบันทึก E-mail ถัดจาก คำสำคัญ ก็จะเป็นค่าของข้อมูลในชุดนั้น ๆ เช่น From ก็จะต่อด้วยชื่อของผู้ส่ง และ Reply To ก็จะต่อด้วยชื่อของ ผู้รับ เป็นต้น โดยแต่ละบรรทัด จะปิดท้าย ด้วย Carriage Return และ/หรือ Line Feed (ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่ใช้ เช่น Window จะปิดท้ายด้วย Carriage Return และ Line Feed ส่วนในระบบปฏิบัติการอื่น เช่น UNIX ก็อาจจะใช้เพียง Carriage Return เท่านั้น ) เป็นเครื่องหมายของการสิ้นสุดบรรทัด จะเห็นว่าในส่วนของจ่าหน้า E-mail นี้ มีข้อความที่จำเป็น คือ รายละเอียดของผู้ส่งและผู้รับ ส่วนรายละเอียด อื่น ๆ เช่น รายชื่อผู้รับสำเนา (Cc) จะมีหรือไม่มีก็ได้

ส่วนที่เป็นข้อมูลของ E-mail ซึ่งจะแบ่งย่อยออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหัว (Header) และส่วนเนื้อความ (Body) ของ E-mail ส่วนหัวนี้จะถูกสร้างขึ้นอย่างอัตโนมัติโดย User Agent ของผู้ส่ง เพื่อให้ MTA ต่าง ๆ ระหว่างทางที่ส่งผ่าน E-mail ฉบับนั้นได้อ่านไปใช้งาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ หลายประเภท ตัวอย่างของข้อมูลในส่วนหัวของ E-mail ได้แก่ เลขทะเบียนของ E-mail (message header) ,วันที่และเวลาที่ส่ง เป็นต้น ส่วนที่เป็นเนื้อความของ E-mail นั้นจะเป็นบรรทัดที่แยกจากส่วนหัว โดยถูกคั่นด้วยบรรทัดว่าง ๆ (null line) และในแต่ละบรรทัดของเนื้อความจะสิ้นสุดบรรทัดด้วย Carriage Return และ/หรือ Line Feed

ตามข้อกำหนด RFC 822 ในการส่ง E-mail ผ่าน internet นั้นแต่ละบรรทัดจะมีขนาดยาวไม่เกิน 1,000 ไบต์ และขนาดของ E-mailแต่ละครั้งจะไม่เกิน 64 กิโลไบต์ ซึ่งผู้ส่งไม่จำเป็นต้องสนใจว่า E-mail ที่ส่งไปนั้น จะผ่านไปที่ MTA ใดบ้าง เนื่องจาก E-mail ถูกเข้ารหัสและส่งไปถึงยัง User Agent ของผู้รับปลายทาง และผ่านการถอดรหัสได้โดยอัตโนมัติ

เมนูการใช้งานที่สำคัญ การใช้อีเมล์ที่ทำงานแบบ Client Server สามารถทำงานได้ 3 แบบ คือ

แบบ Offline หรือเรียกว่า Download and Delete ซึ่งเป็นมาตราฐานทั่วไป ในการใช้งานกับอีเมล์ของอินเตอร์เน็ต ซึ่งใช้โปรโตคอล เช่น POP โดย User Agent ของผู้รับจะ download E-mail ทั้งหมดมาจาก Mail Server และลบอีเมล์เหล่านั้นออกไป ในโปรแกรมไคล์เอนต์ของอีเมล์บางโปรแกรมสามารถให้เลือกได้ว่าต้องการลบอีเมล์ ที่ download มาแล้วทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์นั้นทิ้งหรือไม่ ) ทำให้ผู้ใช้สามารถอีเมล์นั้นได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องติดต่อ Mail Server อีก แต่ User Agent จะไม่รู้ว่ามีอีเมล์เข้ามาใหม่จนกว่าจะติดต่อเข้าไปยังเมล์เซิร์ฟเวอร์และ download อีเมล์เข้ามาใหม่

แบบ Online เป็นแบบที่อีเมล์ด้าน User Agent ของผู้รับจะต้องติดต่อกับเมล์เซิร์ฟเวอร์ของผู้รับเองตลอดเวลาที่ใช้อีเมล์ ซึ่งระบบที่ให้บริการอีเมล์แบบนี้จะสามารถเปิดแชร์ mailbox ที่ เซิร์ฟเวอร์ได้ตลอดเวลา เช่น NFS (Network File System) หรือ CIFS (Common Internet File System) เป็นต้น

แบบ Disconnected เป็นแบบผสมผสานระหว่างแบบ Offline และ Online โดยอาศัย mail server ของผู้รับเป็นที่หลักในการจัดเก็บข้อมูลของอีเมล์ และในส่วนเนื้อที่ของ User Agent นี้ จะเป็นที่เก็บอีเมล์สำรอง โดยเมื่อมีการ download อีเมล์มาก็จะทำงานในแบบของ Offline เพื่อลดภาระในการติดต่อกับ mail server ตลอดเวลา แต่ข้อมูลอีเมล์จะต้องไม่ถูกลบออกจากเมล์เซิร์ฟเวอร์ ผู้ใช้สามารถโหลดอีเมล์ที่แก้ไขแล้ว กลับไปยัง mail server ในภายหลังได้ เช่น การแก้ไขหรือตอบกลับอีเมล์ (Reply to) ที่ส่งมา เป็นต้น

  • กระบวนการทำงานของอีเมล์ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ

    1. การส่งอีเมล์ การส่งอีเมล์นั้นเราจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าไปใช้งาน เมล์เซิร์ฟเวอร์ที่สามารถส่งอีเมล์ได้ โดยโปรโตคอลที่ใช้ในการส่งอีเมล์เรียกว่า SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ทำงานด้วย POP เซิร์ฟเวอร์ (POP = Post Office Protocol)
    2. การเดินทางไปยังเซิร์ฟเวอร์ เมื่อเราเขียนหรือพิมพ์อีเมล์เสร็จแล้ว คอมพิวเตอร์จะส่งอีเมล์ไปให้ SMTP เซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์ก็จะตรวจสอบชื่อ-ที่อยู่ของผู้รับ แล้วจัดส่งอีเมล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของผู้รับ อีเมล์จะรออยู่ที่เมล์เซิร์ฟเวอร์จนกระทั่ง ผู้รับมารับไป
    3.ผู้รับปลายทาง ผู้รับปลายทางจะมีชื่อ-ที่อยู่บนอินเทอรืเน็ตซึ่งสามารถขอรับบริการขอที่ อยู่ได้ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ ISP ทุกแห่ง อีเมล์จะอยู่ที่เมล์บ็อกซ์ตามจำนวนวัน เวลาที่ได้รับ รอจนกว่าผู้รับเรียกอีเมล์ไปอ่านและลบออก อีเมล์จึงจะหายไป เราสามารถพิมพ์อีเมล์ไปบนกระดาษทางเครื่องพิมพ์ หรือเก็บอีเมล์ไว้บนฮาร์ดิสก์ไว้อ่านทีหลังได้

  • กระบวนการทำงานของอีเมล์ตลาดลงทุน ซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ความสำเร็จของคุณคือชัยชนะของเรา และชัยชนะนี้ก็คือความสำเร็จของเราด้วยเช่นกัน
อีซี่ บร๊านเชส
ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านมีให้เราเสมอมา
ทุกสิ่งง่ายด้วย อีซี่ บร๊านเชส
ทีมงาน อีซี่ บร๊านเชส

คุยกับเจ้าหน้าที่ของเรา
ผ่านระบบ Live Chat ได้ทันทีที่นี่เช่าเซิร์ฟเวอร์

บริการของเรา

โฆษณาแบนเนอร์
อีซี่ บร๊านเชส

โฆษณาโดยกูเกิล


Easy Branches
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016 อีซี่ บร๊านเชส ถูกต้องตามกฏหมาย
โฮสติ้ง & โปรโมทเว็บไซต์ , ออกแบบ โดย: อีซี่ บร๊านเชส, blackjack21poker Jan Jansen
เว็บโฮสติ้ง อีซี่ บร๊านเชส